Veel bedrijven vinden mensen hun belangrijkste asset

Veel bedrijven vinden mensen hun belangrijkste asset

Maar wat is nu de kwaliteit van hun workforce? Hoe breng je gestructureerd de risico’s van de factor arbeid in beeld, te meer daar de kosten ongeveer 70% van het geheel bedragen? Nu kun je kijken naar het verloop en verzuim, maar dit is ‘klein bier’ vergeleken met de impact van het onderpresteren van mensen, teams en organisaties als gevolg van zogenaamde ‘softe factoren’ zoals werkdruk, werkklimaat en de kwaliteit van leidinggeven.

Een klassiek medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) voldoet niet en op het zoveelste rapport zit niemand te wachten. Vandaar dat Workmetrics een werkwijze heeft ontwikkeld hoe organisaties ‘duurzaam kunnen ontwikkelen’: de Double Diamond.

Double Diamond is gebaseerd op toonaangevend wetenschappelijk onderzoek, eigen analyses van koploperorganisaties en meer dan 25 jaar ervaring met medewerkersonderzoek. Essentieel bleek het belang van alignment: het verbinden van individuele motieven met de collectieve ambities van organisaties.

Focus op duurzaam presteren
In het boek “Beyond Performance – new great organizations build ultimate competitive advantage” (2010) concluderen de McKinsey-onderzoekers Keller en Price op basis van uitgebreid onderzoek dat duurzaam presteren een kwestie is van het balanceren van wealth en health, van het genereren van (financiële) waarden én het bouwen en onderhouden van een gezonde organisatie. Beide strategische doelstellingen hebben evenveel aandacht nodig van de directie.

Keller en Price formuleren dit als volgt:

“How to build an organization that can execute in the short run and has the vitality to prosper over the long term?”

Organisaties die dit lukt maken twee maal zoveel omzet en zijn bovendien veel rendabeler.

Wanneer een organisatie duurzaam wil presteren dan behoort deze organisatie concrete en meetbare resultaten te behalen, maar zodanig dat die organisatie in staat is deze performance lang vol te houden. Welbeschouwd is dit een meta-strategie, iets dat voor alle organisaties geldt die koploperambities hebben en het beste willen halen uit hun mogelijkheden. De ideeën van Keller & Price zijn doorontwikkeld door Workmetrics en vormgegeven in het Double Diamond model.

De essentie van het model benadrukt het belang dat de individuele drijfveren van werknemers (“binnenste ruit”) goed zijn afgestemd op de collectieve ambities van de organisatie (“buitenste ruit”).

Individuele drijfveren (binnenste ruit)
De binnenste ruit is het domein waarvoor de werknemer zelf verantwoordelijk is, de zogenaamde ‘embodied’ kwaliteiten:

  • Vitaliteit, autonomie en membership: veerkracht, sociale veiligheid en levensstijl
  • Motivatie: betrokkenheid, betekenisgeving, attitude
  • Competenties: kennis en vaardigheden

Dit pakket van persoonlijke kwaliteiten maakt dat de werknemer relevant is voor zijn werkgever. Immers als je verzuimt, niet gemotiveerd bent of niet capabel voor wat van je gevraagd wordt, dan ben je niet relevant en kun je geen waarde toevoegen voor de organisatie. De relevantie vertaalt zich in een beloningspakket met arbeidsvoorwaarden.

De drie embodied kwaliteiten komen overeen met de onderzoeksresultaten van Harvard professor Rosabeth Moss Kanter, met name de drie motiverende krachten van professionals: Meaning (betekenisgeving), Mastery (vakmanschap, competenties) en Membership (je een vitaal en sociaal veilig onderdeel voelen van een gemeenschap).

Het vierde thema is de erkenning, waardering en uiteindelijk het beloningspakket: Money.
Daniel Pink heeft vergelijkbare bevindingen met één belangrijk verschil. Waar Ross Kanter Membership benadrukt, stelt Pink Autonomy voor. Feitelijk zijn vitaliteit, autonomie en membership elkaar versterkend en resulteren in veerkracht van werknemer en organisatie.

Organisatiekwaliteit
Duurzaam presteren is in essentie een kwestie van drie dingen heel goed doen:

  • Creëer en behoud focus

Focus impliceert alignment – afstemming – tussen de individuele drijfveren en motivatie van de professionals en de collectieve ambities. Indien de zingeving van individuele werknemers en de missie, visie en ambities van de organisatie verbonden zijn ontstaat focus, regie en grip. Vandaar dat strategic alignment een belangrijke indicator is voor het succes van een organisatie.

  • Zet vol in op waardecreatie

Abstract geformuleerd dient een organisatie de inzet en kwaliteiten – de Competenties – van werknemers te combineren en om te zetten in toegevoegde waarde voor de stakeholders, met name de klanten van de organisatie. Dit proces kun je meten aan de hand van concrete (harde) performance indicatoren. Hier is reeds veel ervaring mee opgedaan. Het probleem van de traditionele KPI’s is vaak de eenzijdige dominantie van financiële indicatoren en zijn daarmee te beperkt.

  • Behoud veerkracht en balans

Het moge duidelijk zijn dat een gezonde organisatie meer behelst dan dat alle werknemers gezond zijn. Met elkaar ‘de juiste dingen willen doen’ (focus en strategic alignment) en ‘de dingen daadwerkelijk doen’ (waardecreatie – organisation performance) vraagt nog een derde kwaliteit: ‘de wijze waarop de dingen worden gedaan’. Dit is het domein van de agile organisation.

Agile organiseren
Agile organisation’ is een kernbegrip in de moderne management literatuur dat veelal vertaald wordt als veerkrachtige organisatie en behelst de volgende organisatievaardigheden: responsiveness (ontvankelijk zijn voor ontwikkelingen in de omgeving), adaptability (aanpassingsvermogen), flexibiliteit en balans. Balans slaat ten eerste op het gelijke belang van responsief, adaptief en flexibel. Balans speelt ook een rol tussen bijvoorbeeld belasting en belastbaarheid(werk en privé, inzet en ontspanning, professionele en individuele ontwikkeling, en tussen geven en nemen).

Kortom, focus op wealth én health.

Toepassing Double Diamond model
Uiteraard is de werkgever belanghebbend wanneer werknemers hun kwaliteiten ontwikkelen en kan bijdragen door bijvoorbeeld te investeren in hun opleiding en een omgeving te creëren waarin medewerkers zich gesteund en gestimuleerd voelen om aan de drie thema’s veerkracht, motivatie en vakmanschap te werken. Tegelijk zijn dit de meest cruciale risicodomeinen gerelateerd aan de factor arbeid van een organisatie:

  • Prestatieverlies: indien werknemers niet langer gemotiveerd zijn, hun inzet verliezen, hun betrokkenheid kwijtraken en uiteindelijk teleurgesteld mentaal ontslag nemen en cynisch worden dan kost dit veel productiviteit en prestatieverlies. De vraag is – metaforisch gesteld – hoeveel mensen trekken de kar, hoeveel laten zich meevoeren en welk percentage hangt er achteraan.
  • Verzuim: Indien een individu zijn vitaliteit verliest en verzuimt dan verliest de werkgever diens productiviteit. Naast de salariskosten, betekent dit ook de vervangingskosten (werving, onboarding en diens salaris), of extra werkdruk voor de collega’s die het ontstane gat moeten zien te vervullen met alle risico’s van dien.
  • Verloop: Als werknemers afscheid nemen – zeker diegene die je niet wil zien vertrekken – verlies je soms unieke kwaliteiten en als je niet oppast vertrekken de klanten met hen. Vervanging, training en ontwikkeling en investeren in goed werkgeverschap zijn doorgaans de kostencomponenten om dergelijke hiaten op te vangen.

Suboptimaal presteren van werknemers is de grootste verliespost, gevolgd door het gebrek aan strategic alignment. In de praktijk zijn bedrijven echter meer bezig met de kosten van verloop en verzuim. Soms zijn daar aanzienlijke bedragen mee gemoeid, maar veel minder dan de eerder genoemde risico’s.

Double Diamond Dashboard
Workmetrics levert een medewerkersonderzoek dat gestructureerd is aan de hand van het Double Diamond Model. Door alle hoekpunten, alignments (“verbindingsstukken” tussen binnenste en buitenste ruit) en zijden van dit model als constructen te hanteren kun je beter inzicht krijgen in de ervaringen en belevingen van werknemers functionerend in hun organisatie. De onderzoeksdata worden gepresenteerd in een interactief dashboard waarmee je zelf analyses kunt uitvoeren voor de meest impactvolle verbeteringen.

Wil je meer weten? klik hier